Otsi lõpetajat:

Triin Resik

  • Kunstiõpetaja
  • MA
  • Õpetajate kogemused hariduslike erivajadustega õppijate õpetamisest kunstitunnis II ja III kooliastmes
  • Juhendaja: PHD Helin Puksand

Hariduslike erivajadustega (edaspidi HEV) õpilaste arv on Eestis iga aastaga kasvamas.
Kunstitundi võetakse, kui mitte akadeemilist ainet ja kunstiõpetajad on ülekoormatud. Kuna
kunstis suunatakse HEV õpilased, kas tavaklassi või teise väikeklassiga kokku, oli minu
magistritöö eesmärk teada saada, millised on õpetajate kogemused HEV õpilaste õpetamisel
kunstitunnis II ja III kooliastmes, et anda ülevaade kunstiõpetajate vajadustest õpilaste
toetamisel. Eesmärgist lähtuvalt on uurimisküsimusteks:

  1. Millised on õpetajate kogemused HEV õpilaste õpetamisel kunstitunnis?
  2. Kuidas on HEV õpilased klassidesse päriselt jaotatud?
  3. Miks on kunst HEV õpilastele oluline?
  4. Millised on õpetajate vajadused HEV õpilasi õpetades?

Tegemist oli fenomenoloogilise kvalitatiivse uurimistööga, mis kogus õpetajate kogemusi
läbi intervjuude. Valimisse kuulus 11 kunstiõpetajat erinevatest koolidest, kelle keskmine
tööstaaž oli ümmarguselt 15 aastat.

Intervjuu eesmärgiks oli teada saada õpetajate kogemust hariduslike erivajadustega õpilaste
õpetamisel ja teada saada, mis neil oleks vaja, et ennast kindlamalt tunda. Intervjuu oli üles
ehitatud laiematelt küsimustelt kitsamate peale. Lähtusin küll enda küsimustest, aga
kohandasin neid vastavalt õpetaja ja kooli eripärale.

Intervjuu käigus uurisin õpetajate mõtted HEV õpilaste kohta kunstitunnis, kuidas neid
koolis abistatakse, mis on HEV õpilaste õpetamise juures kõige keerulisem ning mis pakub
kõige rohkem rõõmu. Samuti pidasin oluliseks uurida tööstaaži ja haridustaset.

Õpetajate kogemused hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamisel kunstitunnis olid
läbilõikes sarnased, tuntakse, et kunstitundi ei väärtustata piisavalt. Leidus ka palju
erinevaid avastusi, näiteks kuidas väikeklassid on kokku liidetud või nimekirjades on
õpilasi, keda kunstiõpetaja pole näinud, aga ometi peab ta kunsti kuskilt hinde saama.
Samuti ei selgunud, miks aastal 2022 ikka peab tõestama kunsti olulisust HEV õpilaste seas,
kui uuringud juba seda aastakümneid on esile tõstnud. Tuleb ka mõelda, kuidas
kunstiõpetajad ennast rohkem väärtustatuna tunneksid.