Otsi lõpetajat:

Tanel Roomere

  • Kunstiõpetaja
  • MA
  • Kunstiõpetuse praktikad distantsõppe kogemuse näitel
  • Juhendaja: Kaja Toomla
  • Magistritöö

Selle uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada, milline oli kunsti õpetajate ja õpilaste valmisolek Eesti üldhariduskoolides distantsõppe tingimustes kunsti aineid õpetada ja õppida. See uurimus annab ülevaate, millised on head praktikad kunsti õpetamisel distantsilt. COVID-19-st tingitud distantsõppe perioodi (2020/21 ja 2021/22 õppeaastad) on uuritud juhtumiuuringu meetodil.
Andmete kogumiseks jagati õpilastele ankeetküsimustik, mida on analüüsitud kirjeldava statistika meetodil. Lisaks on küsitletud kunstiõpetajaid Google Forms ankeetküsimustiku ja intervjuudega. Kvalitatiivse sisuanalüüsi käigus on loodud kategooriad, mis aitavad kogutud andmeid võrrelda. Andmete võrdlemisel on kasutatud fenomenoloogilise andmeanalüüsi meetodit, sest uurimise eesmärgiks on mõista valimi kogemust. Kunstiõpetuse protsess, mille aluseks on võetud Vahteri (2014) tervikliku kunstiõppe mudel, on asetatud distantsõppe konteksti selleks, et mõista kas ja kuidas mudelis välja toodud kunstiõppe osised uues kontekstis toimivad.
Hiljutised uuringud näitavad, et distantsõppe plussid kaaluvad üle sellega kaasnevad raskused. Väljakutsed säilivad õpilaste motivatsiooni toetamisel ja sotsiaal- emotsionaalsete (SE) oskuste õpetamisel. Uuringu tulemustel tagab motivatsiooni õpilastega loodud hea suhe ning konkreetsed tähtajad ja selged juhised. Distantsõpe vähendab õpilaste ja õpetajate vahelist otsesuhtlust, kuid ei kaota seda täielikult. Õpetajad on leidnud viisid, kuidas digivahendite toel aine sisu edasi anda, samal ajal kasutades veebitunde ka murede jagamise või üksteiselt õppimise kohana. Distantsõppe kogemus näitas, et kontaktõpe ei ole hädavajalik kõikides õppeprotsessi osistes. Kaasnenud raskustest õppimise võimalus ongi tõenäoliselt kõige suurem kasutegur, mille COVID-19 ja kaugõppele minek meile andis.

Võtmesõnad: Kunstiõpetus, distantsõpe, õpetamise meetodid, COVID-19, sotsiaal- emotsionaalsed oskused, digivahenditega toetatud õpetamine ja õppimine