Otsi lõpetajat:

Department: Kunstiõpetaja (MA)

Ilmi Laur-Paist

Uurimuse kokkuvõte Olümpiaadid on mitmevoorulised ainevõistlused, kus õpilased saavad end proovile panna, näidata oma teadmisi ja oskusi, laiendada silmaringi ja suhtlusvõrgustikku (Tartu Ülikooli teaduskool). Töö eesmärgiks oli kaardistada kunstiolümpiaadi teooriatöid – missuguseid ülesandeid õpilastele lahendamiseks antakse ning kuidas õpilased nendega toime tulevad – ning teha järeldusi. Kunstiolümpiaade on Eestis korraldatud 9 aastat, neid korraldatakse kahele …

Anna Malkin

Eesmärk Antud tegevusuuring on suunatud kunsti- ja disainitunni kujundava hindamise meetodite varu täiendamiseks Flipgrid.com e-keskkonna abil, mis võimaldab kasutada video teel loovtööde esitlemist ja vastastikhindamist klassikaaslaste kirjaliku kommnetaaride vormis selleks, et arendada nii kunstiteose analüüsimise oskust kui ka tagasiside kirjaoskust. Valim Minu valimis on kokku 61 videot ja 199 kommentaari, mis aitasid mul mõista ja …

Triin Resik

Hariduslike erivajadustega (edaspidi HEV) õpilaste arv on Eestis iga aastaga kasvamas.Kunstitundi võetakse, kui mitte akadeemilist ainet ja kunstiõpetajad on ülekoormatud. Kunakunstis suunatakse HEV õpilased, kas tavaklassi või teise väikeklassiga kokku, oli minumagistritöö eesmärk teada saada, millised on õpetajate kogemused HEV õpilaste õpetamiselkunstitunnis II ja III kooliastmes, et anda ülevaade kunstiõpetajate vajadustest õpilastetoetamisel. Eesmärgist lähtuvalt on …

Tanel Roomere

Selle uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada, milline oli kunsti õpetajate ja õpilaste valmisolek Eesti üldhariduskoolides distantsõppe tingimustes kunsti aineid õpetada ja õppida. See uurimus annab ülevaate, millised on head praktikad kunsti õpetamisel distantsilt. COVID-19-st tingitud distantsõppe perioodi (2020/21 ja 2021/22 õppeaastad) on uuritud juhtumiuuringu meetodil.Andmete kogumiseks jagati õpilastele ankeetküsimustik, mida on analüüsitud kirjeldava statistika meetodil. …