Otsi lõpetajat:

Zahaan Khan

  • Urbanistika
  • MA
  • Turismi veetud gentrifikatsioon: Dal järve Juhtumianalüüs Kashmiris
  • Juhendaja: Kaija Luisa, Keiti Kljavin & Sean Tyler

See magistritöö kasutab etnograafilist lähenemist, et avastada turismi veetud gentrifikatsiooni nähtust ja selle mõjusid kogukondadele, kes elavad Dal järve ümbruses Kashmiris. Põhinedes intervjuudel kohalikega, vaatleb töö erinevaid sotsiokultuurilisi probleeme, väljatõrjumise väljakutseid ja majanduslikke muresid, mis mõjutavad kohalikke elanikke ja ettevõtteid turismist ajendatud mitmetahulise gentrifikatsiooni tõttu. Artikkel 370 tühistamine Kashmiris ja osariikluse kaotamine keskvalitsuse poolt 2019. aasta India põhiseaduse muudatusega viis maa omandipoliitika muudatusteni, mis otseselt mõjutavad valitsuse maakasutust ja turismist ajendatud arendusplaane regioonis. Läbi Srinagar Master Plan 2035 uurimuse, mis keskendub järvele ja selle perifeeriale, avastab magistritöö gentrifikatsiooni mustreid ökoloogiliselt tundliku Dal järve maa- ja veemiljöös. Loodetavasti aitavad need uuringud avalikel institutsioonidel rakendada ettevaatlikku ja tundlikku lähenemist mis puudutab niivõrd ökoloogiliselt tundlikku piirkonna kasvu ja arengut, eriti pidades silmas kohalikke sotsiaalseid ja kultuurilisi aspekte.

Käesolev magistritöö uurib gentrifikatsiooni, kui olemasolevat konseptsiooni ja kuidas turismist lähtuv gentrikatsioon on keerukas nähtus. Tänapäeva kontekstis sisaldab globaalse geopoliitika keerukus endast palju muutujaid:  sotsiaalne, kus kohalike elanike ümberasumist mujale nähakse sotsiaalsete normide ja tavade nihkena; keskkondlik, kus jätkusuutlike arenguid või ökoloogilisi omadusi kasutatakse ära, et asukoha arenguid seadustada ja viia läbi poliitilisi muutusi mis toovad turismi arengule kasu võrreldes kohalike elatise teenimisega. Majanduslik, kus arvestatakse kohalike elanike üldist aastatulu, poliitiline, kus valitsuse poolt läbi viidud poliitilised otsused vaadatakse üle ning lõpuks kultuuriline, kus rõhk on kohalike elanike ümberasumisel, mis tähendab ka kohaliku kultuuri ümberasumist.Eelnevalt mainitud argumente arutatakse ja väideldakse teoreetiku Augustin Cocola Gant-i töö põhjal, kes töötab samuti linna- ja turismiuuringite ristumiskohas ning pöörab erilist tähelepanu lühiajalisele üüriturule, gentrifikatsioonile ja turismist põhjustatud elanike ümberasumisele. Cocola Gant räägib oma töös ka gentrifikatsiooni rollist perfieerses majandusmudelis, kus keskklassi tarbimine on võrreldes arenenud majanduse tarbimisega väiksem ja kuidas turism tõrjub välja kohaliku nõudluse. (Cocola Gant 2018) Mainitud argumendid loovad sobiva raamistiku turismist tingitud ümberasumise mõistmiseks nagu on Dal regiooni majandus Kashmiris.


Magistritöö annab ka lühiülevaate eluaseme ja üüriturul tekkinud mullist Barcelona ja Majorca linnades, et mõista gentrifikatsiooniga seotud ületurismi konseptsiooni. Gentrifikatsiooniteooriad on siiani tugevalt euroopakesksed, seega magistritöö keskendub teoreetikute ja teadurite Gant-i, Milano, Cheer-i, Novelli, Hof-i ja Salomm-i töödele, et mõista erinevaid gentrifikatsiooniga seotud arusaamu postkoloniaalses Dal Lake-i piirkonnas Kashmiris. Magistritöö seejärel jaotab Dal-i regiooni maa- ja veekeskkonnaks. Edasi paneb käesolev proovile gentrifikatsiooni kasuks rääkivaid argumente kasutades reaalse elu näiteid regioonis elavate inimeste kontekstis. Intervjuud on läbi viidud endiste ja kohalike elanikega- inimestega kes töötavad majutussektoris, avalikus sektoris, kohvikute omanikud, üks arhitekt, kohalik paadimees Shikara Wala ja ettevõtjad, kes esitavad omapoolseid argumente ja kriitikat turismile orienteeritud gentrifikatsiooni suunas, mis võib erineda Euroopa-Ameerika mudelist ja üritab leida sellistele küsimustele vastuseid.