Otsi lõpetajat:

Robin Liksor

  • Tööstus- ja digitootedisain
  • BA
  • Disaini käsitlevate valikainete kaardistamine gümnaasiumiastmes Tallinna eestikeelsete koolide näitel
  • Juhendaja: Eva Liisa Kubinyi

Töö eesmärgiks oli disainihariduse kaardistamine ehk millised on tänased võimalused disaini õppimiseks gümnaasiumiastmes ning mis on üldisemad kitsaskohad, miks see eriala ei ole siiani saavutanud suuremat levikut üldhariduskoolides.

Eesmärgi saavutamiseks uuriti Eesti riikliku õppekava, koostati küsimustik Tallinna eestikeelsete gümnaasiumite õppejuhtidele ning viidi läbi intervjuusid kunstiõpetajate ja oma valdkonna ekspertidega. Diplomitöö fookusgrupiks oli Tallinna eestikeelsed gümnaasiumid ning peamiselt keskenduti disaini käsitlevatele valikainetele.

Gümnaasiumi riiklikus õppekavas käsitleb kohustuslikus õppekavas disaini ainult kunstiõpetus. Disaini käsitlevaid valikaineid on gümnaasiumiastme õppekavas kokku neli, kuid ainukene disainile keskendunud valikaine on “Disain ja protsess”. Teised käsitlevad disaini pinnapealselt.

Peamise probleemina tuli intervjuude ja küsimustiku analüüsist välja, et koolides puuduvad pädevad disainiõpetajad. Peamiselt tuleneb see sellest, et õpetajatele puudub disainivaldkonnas tugi, lisakoolitused ning metoodilised materjalid.

Käsitletud probleemidele pakutakse lahendustena välja: 
– Lisakoolituste tegemine
– Lähteülesannete koostamine
– Disainiõpiku loomine
– Kogukonna tekitamine
– Külaliste koolidesse kutsumine
– EKA tuuridel käimine
– Disainikonkursside korraldamine
– Disainilaagrite korraldamine
– Disaini telesaate tegemine