Otsi lõpetajat:

Anna Malkin

  • Kunstiõpetaja
  • MA
  • Tehnoloogiaga toetatud loovtöö esitamine ja vastastikhindamine
  • Juhendaja: Anneli Porri

Eesmärk

Antud tegevusuuring on suunatud kunsti- ja disainitunni kujundava hindamise meetodite varu täiendamiseks Flipgrid.com e-keskkonna abil, mis võimaldab kasutada video teel loovtööde esitlemist ja vastastikhindamist klassikaaslaste kirjaliku kommnetaaride vormis selleks, et arendada nii kunstiteose analüüsimise oskust kui ka tagasiside kirjaoskust.

Valim

Minu valimis on kokku 61 videot ja 199 kommentaari, mis aitasid mul mõista ja fikseerida õpilaste oskust hinnata oma disaini objekti valikuid, mõista õppeprotsessi ja tagasiside kirjaoskust. 14 õpilast vastasid küsimustele ja üks õpetaja osales poolstruktureeritud intervjuus. Seda meetodit kasutasin antud praktika motivatsiooni ja väärtuse uurimiseks.

Tulemused

Oma uuringus toon välja, et loovtööde eksponeerimine asünkroonse meetodi abil avaldas positiivset mõju õpilaste eneseväljendusoskuse arengule ja oma õppeprotsessi mõtestamisele. Samuti näitas uuring loovtöö kriitilise vaatamise oskuse arengut viienda klassi õpilaste hulgas. Õpetaja seisukohast näitas uuring sügavamat lähenemist iga õpilase loovtööle ja tema arenguprotsessile, mis on kooskõlas üldise Eesti haridusstrateegiaga 2035, milles on esile toodud iga õpilase arengu tähtsus, millest järeldub, et õppimist toetav hindamise eesmärk on selle meetodi abil saavutatav.

Vastastikuse hindamise aspekt vajab edasist arendamist pikema ja põhjalikuma uuringu jooksul, kuid juba antud uuringu põhjal on näha, kuidas tagasiside kirjaoskus arenes nii kriitilise tagasiside andmise kui ka selle vastuvõtmise koha pealt, mis omakorda toetab üldist sotsio-konstruktivistlikku hariduslähenemist koostöise õppimise suunas.